หน้าแรก / ทีมผู้เชี่ยวชาญ

น.ส.สุพรรษา สิงหัตถา

ประวัติการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา Rajabhat Rajanagarindra University , Guangxi Normal University of Science and Technology         

วุฒิการศึกษาสูงสุด B.Ed. (Chinese Teaching)

สาขาวิชา  Bachelor of Education (Chinese Teaching)

ประสบการณ์การทำงาน   เป็นครูสอนภาษาจีน

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์

ที่อยู่ : 185/1 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท์ : 038-500-300 ต่อ 2200 มือถือ : 099-3366297 แฟกซ์ : 038-500-390